Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaelusive elusive
8627 47ab
Reposted fromursa-major ursa-major vianezavisan nezavisan
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline viaadriannak adriannak
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaadriannak adriannak
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viaschulz23 schulz23
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa

May 29 2018

8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianezavisan nezavisan
8509 47ed 500
9701 7afd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
0053 77e7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
0063 448e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
0085 0b0c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viaelusive elusive
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIzzy721 Izzy721
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaIzzy721 Izzy721
Mo­ja miłość równie jest głębo­ka jak morze, równie jak ono bez końca.
Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. 
— William Shakespeare
Reposted fromlentilcia lentilcia viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl